"Songs for Takashi"
2015


Raimund Hoghe and Takashi Ueno
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno
©Rosa Frank


Raimund Hoghe and Takashi Ueno
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Raimund Hoghe and Takashi Ueno
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno
©Rosa Frank


Raimund Hoghe, Takashi Ueno and Luca Giacomo Schulte
©Rosa Frank


Takashi Ueno
©Rosa Frank


Takashi Ueno and Raimund Hoghe
©Rosa Frank


Takashi Ueno
©Rosa Frank